logo-mini
Latest News
  Tag Archives for Yashica
Yashica Digifilm Y35、雅西卡、飘在思密达、首尔故事

雅西卡新机原型曝光 精致至极回归古典

      近日,雅西卡(Yashica)首度曝光了一组复古式数字胶片相机Yas […]

Read More
雅西卡、Yashica、Y35、飘在思密达、首尔故事

雅西卡发布革新产品Y35 数字胶片混合式什么概念?

      近日,老牌胶片相机品牌雅西卡(Yashica)发布了新款数字胶片混合 […]

Read More
雅西卡、Yashica、飘在思密达、首尔故事

老牌胶片相机品牌雅西卡 10月发布史无前例新品

      近日,老牌胶片相机品牌雅西卡(Yashica)接连公开新的宣传视频。 […]

Read More
CONTAX G2、飘在思密达、首尔故事

卡尔·蔡司135相机的精髓 自动对焦旁轴CONTAX G2

      4月份,我从日本网站购入几乎全新的CONTAX G2,Biogon […]

Read More